Read More
Kinh nghiệm

PHÂN BÓN PHỨC HỢP CALCIUM NITRATE

PHÂN BÓN PHỨC HỢP CALCIUM NITRATETHÀNH PHẦN:Đạm (N) tổng số                    = 15,5%, trong đó:- Đạm Nitrate (NO3-)             = 14,4%,- Đạm Amonium (NH4+)         =   1,1%Calcium (CaO)                      = 26,5%NGUYÊN LIỆU CỦA: Haifa Chemicals Limited. Israel. ĐẶC...

Read more

12